REGULAMIN
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
w Lutowiskach

 1. Prawo do korzystania ze schroniska młodzieżowego przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcom należącym do macierzystych stowarzyszeń Schronisk Młodzieżowych. Z noclegu w schronisku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.
 2. Zespoły złożone z co najmniej 5 osób (w zasadzie do 20 osób) składają, przynajmniej na 1 miesiąc przed przybycie do schroniska, zamówienia, załączając znaczek pocztowy na odpowiedź. W zamówieniu podają: nazwisko i imię kierownika zespołu, jego adres i telefon kontaktowy, liczbę i płeć uczestników, nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, czas pobytu w schronisku oraz dzień i godzinę przybycia. Po uzyskaniu zgody na proponowany termin (w ciągu 10 dni), kierownik zespołu przesyła zaliczkę w wysokości 25% należności przekazem pocztowym pod adresem schroniska. Zwrot zaliczki może nastąpić w przypadku nie skorzystania ze schroniska tylko z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn uznanych przez kierownika/dyrektora schroniska, po potrąceniu poniesionych już przez schronisko kosztów. W razie sporu sprawę zwrotu zaliczki rozstrzyga właściwy (Zarząd Okręgowy PTSM)/organ prowadzący schronisko. W przypadku nie nadesłania zaliczki na 10 dni przed przybyciem do schroniska zespołu wycieczkowego kierownik/dyrektor schroniska może zamówienie anulować. Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z tym, że pierwszeństwo mają zespoły młodzieży szkolnej i studenckiej.
 3. Turyści indywidualni są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka, a następnie inne osoby.
  1. Młodzież szkolna nie mająca ukończonych 18 lat przyjmowana jest do schroniska za okazaniem zamówienia podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów..
 4. Zespoły wycieczkowe i pojedynczy turyści, w miarę możliwości, mogą być przyjmowani do schroniska za ustaloną opłatą także na pobyt dzienny.
 5. Przybywający do schroniska (powinno to nastąpić w godz. 17:00 do 21:00), są wpisywani do książki rejestracyjnej schroniska oraz regulują należyte opłaty, według cennika wywieszonego w schronisku na widocznym miejscu.
 6. Turyści indywidualni mogą korzystać ze schroniska nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba, że są wolne miejsca i kierownik/dyrektor schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.
 7. Kwaterowanie dzieci i młodzieży w placówce prowadzone jest w pomieszczeniach noclegowych koedukacyjnych. Opiekunowie zorganizowanych grup kwaterowani są wspólnie ze swoimi wychowankami/podopiecznymi.
 8. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.
 9. Kierownik zespołu wycieczkowego i opiekunowie obowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym przypadku zespół może nie być przyjęty do schroniska.
 10. Korzystający z noclegu w schronisku, o ile rezygnują ze schroniskowej bielizny pościelowej muszą być zaopatrzeni we własną bieliznę pościelową (2 prześcieradła i poszewkę na poduszkę).
 11. Nocujący powinni przygotować łóżka do snu przed godziną 21:00 tak, aby można było sprawdzić, czy wszyscy mają bieliznę pościelową lub śpiwór. Bez bielizny pościelowej nie można korzystać z noclegu.
 12. Od godziny 22:00 do 6:00 w schronisku obowiązuje cisza nocna. Turyści, którzy przychodzą późno lub bardzo rano wychodzą ze schroniska, nie mogą zakłócać wypoczynku pozostałym osobom korzystającym ze schroniska. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą kierownika/dyrektora schroniska.
 13. Korzystający ze schroniska powinni najpóźniej o godzinie 8:00 wstać z łóżka i posprzątać pomieszczenia schroniska.
 14. Przygotowanie posiłku może odbywać się jedynie w miejscu wyznaczonym. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnie dokładnie posprzątać.
 15. Osoby korzystające ze schroniska mają obowiązek oddać powierzone mienie w nienaruszonym stanie lub pokryć koszty zniszczeń w przypadku ich stwierdzenia.
 16. Zgłaszająca się grupa osób ma obowiązek wyznaczenia spośród siebie osoby odpowiedzialnej za rozliczenie i oddania powierzonego mienia w nienaruszonym stanie lub pokrycie ewentualnych szkód w przypadku grup wycieczkowych obowiązek ten spoczywa na kierowniku zespołu wycieczkowego.
 17. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe przechowywane lub pozostawione w placówce przez osoby korzystające z noclegów.
 18. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłosić wychowawcy w schronisku, który w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkół w Lutowiskach określa wysokość odszkodowania.
 19. W schronisku obowiązuje spokojne i uprzejme zachowanie. Picie alkoholu i używanie narkotyków oraz prowadzenie gier hazardowych jest zabronione.
 20. Palenie tytoniu w szkolnym schronisku młodzieżowym jest zakazane.
 21. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania wychowawca/dyrektor w schronisku jest uprawniony do usunięcia go ze schroniska, a ponadto zawiadomienia o tym właściwą szkołę (uczelnię, organizację) lub inne organy porządku publicznego.
 22. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie uwagi wpisywać do książki życzeń schroniska lub w ważnych przypadkach kierować się do właściwego organu prowadzącego schroniska, Kuratora Oświaty lub Zarządu Oddziału PTSM.
 23. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt na teren schroniska.
 24. We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający ze schroniska są zobowiązani stosować się do wskazań wychowawcy schroniska i/lub dyrektora Zespołu Szkół w Lutowiskach.